Zamówienie nr 1:

 

Informacja o wykonawcach

informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na zadanie

Zawiadomienie o wyniku postępowania